Služby

Odstranění kapalných odpadů

Nabízíme zpracování a likvidaci vybraných kapalných odpadů. Tyto kapalné odpady odstraňujeme ve vlastním zařízení na likvidaci kapalných odpadů, přímo na naší provozovně v ulici Kolbenova 616/34 v Praze 9.

Číst více

Sběr, odvoz a odstranění odpadů

Provádíme odvoz odpadů ze živností, průmyslu i od občanů na území Prahy, i v dalších krajích ČR. Pro odvoz pevných odpadů nabízíme kontejnery o objemech do 12m3, pro odvoz odpadů kapalných cisterny o objemech do 30m3.

Číst více

Čištění nádrží a jímek

Provádíme čištění nádrží na skladování ropných látek, vodárenských a kanalizačních nádrží, lapolů, odlučovačů, jímek a podobně, a to včetně revizních prací dle ČSN 753415 a ČSN 750905.

Číst více

Poradenství v ekologii a BOZP

Nedílnou součástí našich ekologických služeb, je také poradenská činnost a odborné zastupování, a to nejen v oblasti ekologické, ale také poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Číst více

Zpětný odběr výrobků

Společnost A.P.E. s.r.o. je místem zpětného odběru vybraných použitých elektrozařízení, akumulátorů a baterií, výbojek a zářivek. Nabízíme tak možnost bezplatného odevzdání výše zmíněných výrobků.

Číst více

Výkup druhotných surovin

Na naší provozovně na adrese Rosická 795, 190 17 Praha 9 - Vinoř vykupujeme železo, barevné kovy, kabely, plasty, papír a autobaterie.

Číst více

Podnikový ekolog a odpadový hospodář

Nabízíme Vám služby podnikového ekologa a odpadového hospodáře, který se ve Vaší společnosti postará o vše, co se ochrany životního prostředí týká.

Číst více

Odborně způsobilá osoba pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

Pro výrobce, distributory i uživatele chemických látek nebo směsí zajišťujeme službu odborně způsobilé osoby pro nakládání s chemickými látkami a směsmi v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb.

Číst více

Bezpečnostní poradce dle dohody ADR

V souladu s pododdílem 1.8.3.4 ADR Vám nabízíme smluvní zabezpečení činnosti externího bezpečnostního poradce dle zákona č.175/2002 Sb., kterým byl novelizován zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, § 23.

Číst více

Hodnocení rizik ekologické újmy

Zákonná povinnost dle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších právních předpisů, ukládá všem provozovatelům činnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, povinnost provést hodnocení rizik ekologické újmy.

Číst více

Havarijní služba a havarijní plány

V případě úniku závadných látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod jsme připraveni k rychlému nasazení čerpací a sanační techniky k odstranění havarijních stavů nebo provozních poruch.

Číst více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nabízíme společnostem odborná školení v oblasti BOZP, případně jsme schopni vše obstarat sami, takže se o oblast BOZP nebudete nuceni vůbec starat.

Číst více

Dodávky sorbentů, obalů a havarijních souprav

Našim zákazníkům nabízíme kromě služeb v oblasti ekologie a odpadového hospodářství také dodávku výrobků pro ochranu životního prostředí.

Číst více

Demontáže a demolice

Provádíme demontáže a likvidace úložišť ropných látek a nepotřebných zařízení.

Číst více