Jak zacházet s odpady

V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech se objevuje pojem trvale udržitelný rozvoj. Význam trvale udržitelného rozvoje spočívá v zachování přírodních hodnot pro budoucí generace. Jednou z věcí, která k trvale udržitelnému rozvoji přispívá, je vhodné nakládání s odpady.  A proto také zákon o odpadech jasně definuje hierarchii způsobů nakládání s odpady.

Hierarchie způsobů nakládání s odpady, která musí být dodržována:

  • předcházení vzniku odpadů (snaha o co nejnižší produkci odpadů)
  • příprava odpadů k opětovnému použití
  • recyklace odpadů (třídění odpadů pro opětovné využití materiálů na výrobu nových produktů)
  • jiné využití odpadů (například využití odpadů pro výrobu energií)
  • odstranění odpadů
Hierarchie nakládání s odpady