Ohlašovací povinnosti za rok 2016

S koncem roku 2016 se přiblížil termín pro plnění ohlašovacích povinností za rok 2016.

Níže uvádíme přehled ohlašovacích povinností včetně zákonných termínů pro jejich plnění.

Zároveň u odpadů uvádíme termín pro poskytnutí potřebných podkladů, aby došlo k jejich zpracování a včasnému odeslání do Informačního systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Nově již není nutná autorizace hlášení, tzn. již nepřijde po odeslání hlášení do ISPOP autorizační formulář, který bylo dříve nutno nechat podepsat statutárním zástupcem a následně odeslat na adresu CENIA.

U hlášení podaných za rok 2016 již budou všechna hlášení po odeslání do ISPOP automaticky autorizována. 

Pro plnění ohlašovacích povinností je bezpodmínečně nutná registrace v systému, která je časově náročnější. Pokud máte ohlašovací povinnost a nejste registrování v systému ISPOP, proveďte registraci, co nejdříve!

Oblast ŽP

Ohlašovací povinnost

Zákonný termín plnění

Termín pro zpracování

Odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady podává původce (IČ), který nakládal v roce 2016 s 100 kg a více nebezpečných odpadů nebo 100 t a více ostatních odpadů. Zároveň toto hlášení podávají oprávněné osoby, které v roce 2016 nakládali s odpadem.

15. 2. 2017

31. 1. 2017

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, podává oprávněná osoba, která je oprávněnou osobou pro nakládání s autovraky

15. 2. 2017

31. 1. 2017

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, podává oprávněná osoba, která je k těmto úkonům oprávněná

15. 2. 2017

31. 1. 2017

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení – podává povinná osoba, která nemá uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

31. 3. 2017

10. 3. 2017

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru baterií – podává povinná osoba, která nemá uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem o zajištění zpětného odběru baterií

31. 3. 2017

10. 3. 2017

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru pneumatik – podává povinná osoba, která nemá uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem o zajištění zpětného odběru pneumatik

31. 3. 2017

individuálně

Ovzduší

Ohlášení souhrnné provozní evidence – podává provozovatel vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší na základě údajů provozní evidence zdroje

31. 3. 2017

individuálně

Podání poplatkového přiznání – podává provozovatel vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší na základě výpočtu zpoplatněných emisí (pro rok 2016 jsou to TZL, SO2, NOx, VOC) Poplatkové přiznání se podává v případě, že je částka za emise uvolněné do ovzduší nad 50 ti. Kč.

31. 3. 2017

individuálně

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a HP s halony – podávají osoby, které skladují halony nebo vlastní systém požární ochrany nebo hasicí přístroje obsahující halony

31. 3. 2017

x

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek – podávají ty osob, které v kalendářním roce 2016 získali z jiného členského státu, předali do jiného členského státu nebo zneškodnili více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo uvedli na trh, znovuzískali, recyklovali, regenerovali nebo zneškodnili regulované látky.

31. 3. 2017

x

Voda

Základní údaje předávané znečišťovatelem – ten, kdo vypouští odpadní vody do povrchových nebo podzemních vod na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu je povinen v termínu uvedeném v rozhodnutí poskytnout informace týkající se kvality vypouštěných vod, množství vypouštěných vod a odběru vzorků.

Dle vodoprávního rozhodnutí

individuálně

Odběr povrchových/podzemních vod – ten, kdo je oprávněn, na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu, k odběru povrchových nebo podzemních vod nebo léčivých pramenů v množství více než 6000 m3/rok, nebo více než 500 m/ měsíc je povinen ohlašovat skutečně odebrané množství těchto vod

31. 1. 2017

individuálně

Vypouštění vod – ten, kdo je oprávněn, na základě vodoprávního rozhodnutí, vypouštět odpadní vody do povrchových nebo podzemních vod v množství více než 6000 m3/rok, nebo 500 m3/ měsíc, je povinen ohlašovat skutečně vypuštěné množství těchto vod

31. 1. 2017

individuálně

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody – ten, kdo je oprávněn, na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu, ke vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod v množství více než 1000000 m3, je povinen ohlásit skutečné množství těchto vod

31. 1. 2017

individuálně

Poplatkové hlášení/ přiznání za odběr podzemní vody – do října běžného roku je nutno nahlásit výši záloh za odebrané množství, v únoru je podáváno hlášení o množství odebraných vod dle skutečnosti. Poplatek se neplatí, pokud skutečně odebrané množství vod byl menší nebo rovno 6000 m3/rok, nebo 500 m3/měsíc.

15.2.2017/15.10.2017

individuálně

Poplatkové hlášení/přiznání za zdroj znečišťování – jedná se o poplatek z objemu vypouštěné vody, kdy je množství vypouštěné vody více než 100 000 m3/ rok, poplatek činí 0,1 Kč/m3. Dále je stanoven poplatek při překročení hmotnostního ukazatele (kg/rok) a zároveň koncentrační limit (mg/l)

15.2.2017/15.10.2017

individuálně

IRZ

Hlášení do integrovaného registru znečišťování – do registru ohlašují pouze ti, kteří provozují činnost dle př. č. 1 zákona č. 25/2008 Sb. a přesahují zde stanovenou prahovou hodnotu, nebo ti, kdo spadají přímo pod Nařízení ES EPRTR. V rámci registru se sledují přenosy znečišťujících látek do vod, půdy, ovzduší, v odpadech a dále přenosy odpadů mimo provozovnu.

31. 3. 2017

individuálně

Obaly

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence – podávají povinné osoby, které uvádějí obal nebo obalový prostředek na trh (včetně dovozu) a nemají uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

31. 3. 2017

individuálně