Nebezpečné odpady

Odpady je možné dělit do dvou základních skupin. Na odpady nebezpečné a odpady ostatní. A právě o nebezpečných odpadech bude pár následujících řádků.

Nebezpečný odpad je takový odpad, který vykazuje alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Všechny tyto nebezpečné vlastnosti odpadů jsou vyjmenovány v příloze číslo 2 k zákonu o odpadech.

Mezi nebezpečné vlastnosti odpadů podle zákona o odpadech patří:

 • Výbušnost
 • Oxidační schopnost
 • Vysoká hořlavost
 • Hořlavost
 • Dráždivost
 • Škodlivost zdraví
 • Toxicita
 • Karcinogenita
 • Žíravost
 • Infekčnost
 • Teratogenita
 • Mutagenita
 • Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
 • Senzibilita
 • Ekotoxicita
 • Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

Nebezpečným odpadem mohou být například:

 • Oleje a ropné produkty
 • Syntetické barvy, laky a ředidla
 • Lepidla
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky
 • Cartridge a tonery
 • Kyseliny
 • Atd.

Zařazení odpadů mezi odpady nebezpečné nemusí být vždy zcela jednoznačné. Pokud si nejste se zařazením jisti, neváhejte nás kontaktovat.