Co jsou to odpady

Pojem odpad je nejlépe definován přímo v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V tomto zákoně je definováno, že každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má v úmyslu se jí zbavit (případně je to její povinností), je odpadem. Je tedy zřejmé, že odpadem může být prakticky cokoli.

Zákon o odpadech definuje i samotné zbavování se odpadu. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, když osoba předá movitou věc (odpad podle zákona o odpadech) k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona o odpadech nebo pokud ji předá osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů dle zákona o odpadech, přičemž nezáleží na tom, jestli se jedná o převod bezúplatný či úplatný. Stejně tak dochází ke zbavování odpadu, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů osoba sama.

Původce odpadů a jeho povinnosti

Stejně jako nic jiného, ani odpady nevznikají sami od sebe, ale mají svého původce. Původcem odpadů je podle zákona o odpadech PO nebo FO oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, případně PO nebo FO oprávněná k podnikání, zabývající se úpravou odpadů. Původcem odpadů se stává také obec, a to od té chvíle, kdy odpad odloží nepodnikající FO, a to na místě k tomu určeném.

Povinnosti původce odpadů opět definuje zákon o odpadech. Mezi základní povinnosti původce odpadů patří:

  • zařazovat odpady podle druhů a kategorií (dle Katalogu odpadů)
  • zajistit přednostní využití odpadů
  • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a podle těchto vlastností s nimi nakládat
  • zabezpečit odpady před jejich únikem, odcizením či nežádoucím znehodnocením
  • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s těmito odpady a tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem o odpadech zasílat hlášení o odpadech příslušnému správnímu úřadu