Co je nutné vědět o azbestu?

azbest

Azbest je v polétavé formě velmi zákeřný silikát. Po vdechnutí se jeho mikrokrystalky mohou zabodnout do sliznice dýchacích cest a i za velmi dlouhou dobu způsobit vážná onemocnění, zejména rakovinu a azbestózu.

Polétavým se stává erozí a neodbornou manipulací s materiálem, který azbest obsahuje. Je tedy nutné vědět, kde se ve vašem prostředí vyskytuje nebo může vyskytovat, a neodborné manipulaci zabránit. Jak na to, vám poradí firma A.P.E. s.r.o.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby výslovně říká, že stavba nesmí uvolňovat látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat. To jste povinni zajistit vy jako vlastník, případně uživatel, a neznalost neomlouvá.

Jestliže se chystáte odstranit stavbu nebo její část, jste povinni zjistit, zda obsahuje azbest, a tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu. Ten na vás v kladném případě bude vyžadovat dokumentaci bouracích prací se stanovením technologického postupu, pokud jste osobou právnickou, provádění prací oprávněnou odbornou firmou, v případě fyzické osoby a předpokládané krátkodobé a ojedinělé expozici azbestem alespoň odborný dozor.

Likvidaci odpadu s obsahem azbestu ale může za všech okolností provádět jen oprávněná odborná firma.

Protože se azbest používal díky svým vynikajícím vlastnostem od 20. o poloviny 90. let minulého století, je vaším prvním logickým krokem provedení stavebně technického průzkumu. Druhým je označení nebezpečných míst a třetím, tím nejnákladnějším jeho odstranění, zejména z nebezpečných míst, jakým je například vzduchotechnika, protipožární nástřiky pod podhledem nebo vata za obkladovými konstrukcemi.

Jestliže jsem zmínil ekonomiku, musíte nutně vědět, že je násobně levnější azbest odborně zlikvidovat, než dekontaminovat interiér stavby. I sankce za nedodržení zákonů jsou velmi bolestivé.

Zákoník práce a zejména Zákon č. 309/2009 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví povinnost zajistit, aby práce s azbestem byly vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, tato pásma byla označena a zajištěna proti neoprávněnému vstupu.

A to nejdůležitější na závěr:

Všechny výše zmíněné činnosti, včetně dopravy, likvidace odpadů s obsahem azbestu a vystavení potřebných dokumentů, pro vás zajistí firma A.P.E. Kontaktujte nás